Nowelizacja Ksh Kodeks Spółek

art

Dodany: 2020-06-24 Kategoria: Prawo

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu Ochrona nabywcy akcji w dobrej wierze od nieuprawnionego dokumentacji z akcji, Rejestr akcji w oparciu o technologię blockchain a także za nieobecność prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności ewentualnie pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od dnia wejścia w życie kodeksów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, albo na inne tytuły uczestnictwa w dochodach innymi słowy w podziale majątku spółki. Rok 2020 r. stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli pożegnać papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w których będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych także niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej przemiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi. Rejestry muszą być gotowe 1 marca 2021 r., jednak uprzednio od 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, z kolei do 30 września 2020 r. spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy czyli zapisane w KDPW. Kolejna istotna data dla akcjonariuszy to 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich poprzez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie pozostały zdematerializowane.