Gospodarka Odpadami Bdo 2020

art

Dodany: 2020-02-28 Kategoria: Prawo

Gospodarka odpadami BDO 2020 Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Nowelizacja Ustawy o gospodarka odpadami w firmie bdo odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, mimo to też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami ciągle trwa. W 2018 r wszedł życie tzw. pęk odpadowy czyli nowelizacje ustaw o odpadach i kontroli ochrony środowiska. Nowe warunki dotyczą zarówno wymogów formalnych, począwszy od konieczności dostosowania posiadanych decyzji do aktualnych wymogów, poprzez nowe wymogi dotyczące sprawozdawczości aż po przemiany w obszarze magazynowania i transportu odpadów. Nowe uprawnienia przyznano zarówno jednostkom kontrolnym – inspektorom Ochrony środowiska. Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających oddziaływanie na rozliczenia, jakie obowiązują przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska wewnątrz ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Praktycznie w każdym sektorze nastąpiła zmiana. W zakresie sprawozdawczości i ewidencji odpadów w 2020 r. będzie miała miejsce kolejna wprzódy rewolucja – wprowadzenie w życie od 1 stycznia nowych modułów funkcjonalnych Bazy Danych o Odpadach spowoduje, że ewidencję i sprawozdania odpadowe będą musiały być prowadzone elektronicznie. Zobacz Podstawowe wymagania ustawowe dotyczące odpadów - wspomnienie najważniejszych regulacji. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zawartość BDO (zakres ustawowy) Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do obszaru BDO wynikającego z ustawy o odpadach. Baza danych o produktach i opakowaniach dodatkowo o gospodarce odpadami, a podobnie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - przemiany w obowiązkach przedsiębiorców. Zwolnienia z wpisu do rejestru BDO Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku. Logowanie i dostęp do systemu BDO – gospodarka odpadami w firmie warunki dla użytkownika Nowe terminy przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji Karty KPO i KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia Problem określenia wagi przekazywanych odpadów Przypadki szczególne – przewożenie odpadów osobom fizycznym, transfer odpadów pośród oddziałami firmy. Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów - Katy KEO – kto musi je przewodzić , procedura ich wystawiania Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji BDO a zbiorcze złączenie danych o odpadach. Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r. Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Sankcje administracyjne za nieobecność wpisu do BDO. Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO. Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy? Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym? Kto musi wypełnić raport do KOBiZE? Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO, jakie dane będą niezbędne? Co będzie się raportować do BDO? Jakie zmiany nastąpią w systemie opłat za używanie ze środowiska, a zwłaszcza za użytkowanie z wód? Jak rozliczyć zredukowanie retencji terenowej? Jakie rozliczenie obowiązuje przy wprowadzaniu sprzętu elektryczno-elektronicznego pochodzącego z importu? Jak według śmiałych wymogów rozliczyć opłatę produktową? Zasady naliczania opłat za używanie ze środowiska Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, przeważnie popełniane błędy). Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2019 Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań. Opłaty podwyższone i kary także zasady odraczania i odwoływania się od kar. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o obszarze korzystania ze środowiska metody obliczania opłaty na rzecz instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat na rzecz ryczałtu oznacza to wskaźniki KOBIZE, sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki), emisja zorganizowana a niezorganizowana, opłata za f-gazy i SZWO – jakim sposobem przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym, opłata za samochody służbowe opłaty za szczególne używanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji oraz naliczania opłat, kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów. Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) kogo dotyczy, wpis w systemie, terminy sprawozdań, normy sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE. Sprawozdanie w obszarze gospodarki odpadami Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK. Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane zza ewidencji BDO będą potrzebne? Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Opłata produktowa, naliczenie, modele opakowań, sposoby ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling innymi słowy różny niż recykling sprawa sądowa odzysku odpadów opakowaniowych Opłata recyklingowa Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Znaczące przemiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najświeższe wymogi Wód Polskich Rozliczenie zredukowanie retencji terenowej – kogo dotyczy i jakże Sprawozdania z zakresie ustawy o ZSEiE Wprowadzanie sprzętu z eksportu – jakże to rozliczyć Sprawozdanie ZSEE według innowacyjnych wymogów.