Elektronizacja Zamówień Publicznych Przechowywanie I Udostępnianie

art

Dodany: 2020-05-26 Kategoria: Prawo

Elektronizacja zamówień publicznych Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy zasady efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy również przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdeterminowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, wyznaczenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców oznacza to też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek albo częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy także kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, które niejednokrotnie stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie przysparzają w szczególności wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne także na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS albo kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego i najczęściej popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, otóż do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych również osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.